El Baix Ter

cat2Mapa_BaixTer

La ruta ens permet recórrer la part baixa del riu Ter, que al llarg del temps ha generat espais d’un gran valor ambiental, avui en dia protegits per les diferents administracions. Circular en bicicleta pels espais naturals de la Gola del Ter, la Platera o el Ter Vell ens donarà una perspectiva de la vegetació litoral i la fauna pròpies de les zones maritimoterrestres.

Fitxa tècnica 

· Punt de sortida i punt d’arribada: Des de l’Oficina de Turisme de l’Estartit, situada al passeig Marítim.
· Quilometratge: 17km 930 m.
· Temps efectiu de marxa en bicicleta: 1 h 30 min.
· Temps aproximat total: 2 h 45 min.
· Esforç/dificultat: baix.

· Senyalització: La ruta segueix la Xarxa de Cicloturisme i, per tant, ens trobarem la senyalització del pictograma de la bicicleta.

Ruta

Distància parcial: 0 Distància total: 0

L’Estartit. El punt de sortida és des de l’Oficina de Turisme, situada al passeig Marítim. Així, accedim al passeig i, deixant el mar a l’esquerra, comencem la ruta admirant l’extensa platja de sorra.

Distància parcial: 1.000 Distància total: 1.000

Parc de la Pineda. En aquest punt s’acaba el passeig. La ruta gira a la dreta pel carrer de les Salines. Aquí val la pena parar-se a l’observatori d’aus sobre el ter Vell.

El Baix Ter

La plana del Baix ter queda delimitada al nord per l’Alt Empordà i el massís del Montgrí, al sud pels primers contraforts de les Gavarres i les muntanyes de Begur, a l’oest per la serra de Valldevià i a l’est pel Mediterrani. La plana s’ha format pels sediments al·luvials aportats pels rius ter i Daró i per diverses rieres. La zona ha patit remodelacions recents de l’home, com el desviament del curs del riu i, per tant, de la seva desembocadura natural o el dessecament de gran part de les terres inundades per tal d’utilitzar-les per a l’aprofitament agrícola. 

elbaixter

Distància parcial: 100 Distància total: 1.100

Cruïlla. Deixem el carrer de les Salines i girem a l’esquerra per l’avinguda de la Costa Brava.

Distància parcial: 680 Distància total: 1.780

Cruïlla. Al final de l’avinguda, girem a l’esquerra en direcció a Torroella de Montgrí i sortim del nucli de l’Estartit per l’avinguda de la Platera.

Distància parcial: 200 Distància total: 1.980

El rec Vell. En aquest punt, el rec agrícola desemboca les seves aigües a la llacuna del Ter Vell, a través d’una sistema d’aiguamolls. Continuem la ruta creuant el pont.

Distància parcial: 600 Distància total: 2.580

Cruïlla. Girem a la dreta per un camí que al principi és asfaltat en direcció a Torroella. Des d’aquest punt, el castell del Montgrí ens queda just davant nostre.

Distància parcial: 450 Distància total: 3.030

Cruïlla. Continuem pel camí principal de la dreta.

Distància parcial: 500 Distància total: 3.530

Cruïlla. Girem a la dreta en direcció el mas d’en Pi.

Distància parcial: 150 Distància total: 3.680

Cruïlla. Just passada l’entrada del mas, girem a l’esquerra seguint les marques de cicloturisme. Seguirem paral·lels al rec Vell.

Distància parcial: 3.400 Distància total: 7.080

Molí del Mig. Seguim a la dreta.

Distància parcial: 600 Distància total: 7.680

Cruïlla amb el camí rural asfaltat. La ruta gira a l’esquerra i recula en direcció a mar. No obastant això, val la pena acostar-se al nucli de Torroella de Montgrí (600m) per fer-ne una visita.

Distància parcial: 3.700 Distància total: 11.380

El camí deixa de ser asfaltat. Continuarem recte.

Distància parcial: 1.400 Distància total: 12.780

Cruïlla. Pugem a la mota del Ter. Continuarem riu avall. Ens podem fixar en la vegetació que, tot i que està dominada per canyissars, ens apareix també part de la pròpia de ribera: freixes, salzes, etc.

Distància parcial: 100 Distància total: 12.880

Cruïlla. Baixem de la mota pel camí que ens surt a la nostra esquerra. Des d’aquí, s’accedeix a la Gola del Ter (350m), el punt on el Ter desemboca les seves aigües al mar.

La Gola del Ter

Fins que l’home va intervenir en el seu curs en l’època medieval, el riu Ter desembocava en dos braços principals, un a l’Escala i l’altre a l’Estartit al paratge anomenat Ter Vell. Un cop desviat i canalitzat, el riu desemboca actualment a l’indret anomenat la Gola. La canalització del s. XIX, que el menà quasi recte des del pont de Torroella fins al mar, va permetre l’aprofitament de terres. La Gola no sempre té la mateixa forma, no es troba exactament al mateix lloc, ja que el mateix riu, depenent del seu cabal i els materials aportats, la modifica. 

lagoladelterDistància parcial: 280 Distància 13.160

Cruïlla. Girem a l’esquerra. En aquesta zona ens trobem a la zona natural protegida de la Platera.

Distància parcial: 470 Distància total: 13.630

Cruïlla. Girem a la dreta.

Distància parcial: 300 Distància total: 13.930

Cruïlla. Seguim cap a la dreta pel camí principal.

La Platera i el Ter Vell

Els espais protegits de la Platera i el Ter Vell es troben en una zona molt urbanitzada. Des que van passar a formar part del PEIN Aiguamolls del Biax Empordà, s’ha iniciat una important campanya de recuperació i protecció d’aquest entorn des de diferents àmbits. Diversos projectes han servit per reordenar-ne les llacunes, recuperar-ne les basses i zones inundades, evitar-hi accés al trànsit rodat i desenvolupar-hi un projecte de recuperació del fartet (Lebias ibera), un petit peix que viu a les llacunes litorals com la bassa del Fra Ramon. 

LaPlateraielTervellDistància parcial: 300 Distància total: 14.230

Cruïlla. A l’entrada d’una casa de colònies, continuem cap a la dreta.

Distància parcial: 300 Distància total: 14.530

Cruïlla. Abans de creuar el pont del rec Vell, ens desviem del recorregut i girem a la dreta per un camí asfaltat que transcorre paral·lelament a l’espai natural protegit del Ter Vell.

Distància parcial: 400 Distància total: 16.180

Observatori d’aus sobre el Ter Vell. Ens aturarem i hi accedim. Des d’aquí podrem observar ànecs collverd (Anas platyrhynchos) o la fotja (Fulica atra). La ruta continua pel mateix carrer.

Distància parcial: 300 Distància total: 16.480

Cruïlla. Som a la urbanització Els Griells. Girem a l’esquerra i accedim a la platja de l’Estartit.

Distància parcial: 450 Distància total: 16.930

L’Estartit. Cruïlla entre el carrer de les Salines i el parc de la Pineda. Refem el camí d’anada i pugem al passeig Marítim fins al punt d’inici.

Distància parcial: 1.000 Distància total: 17.930

Arribem al final del nostre recorregut, just davant de l’Oficina de Turisme de l’Estartit.

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1740675

 

EL BAIX TERbandera françaMapa_BaixTer

Le circuit vous permet de parcourir le Ter en aval, fleuve qui, au fil du temps, a généré des espaces d’une grande valeur sur le plan environnemental, aujourd’hui protégés par les différentes administrations. Rouler en vélo par les espaces naturels de la Gola del ter, la Platera ou le Ter Vell vous donnera une perspective de la végétation littorale et de la faune propres aux zones maritimes et terrestres.

Fiche technique 

· Point de départ et point d’arrivée: De l’Office de Tourisme de l’Estartit, situés sur le front de mer (Passeig Marítim).
· Kilométrage: 17km 930 m.
· Durée réelle de marche: 1 h 30 min.
· Durée approximative totale: 2 h 45 min.
· Niveau de difficulté: facile.
· Balisage: Le circuit suit principalement le Réseau de Cyclotourisme; vous y trouverez donc les signaux des pictogrammes vélo.

Route

Distance partielle: 0 Distance totale: 0

L’Estartit. Le départ a lieu de l’Office de Tourisme, situés sur le front de mer. Une fois que vous y êtes, et en laissant la mer à gauche, commencez le circuit en admirant la longue plage de sable.

Distance partielle: 1.000 Distance totale: 1.000

Parc de la Pineda. Là, c’est la fin du front de mer. Le circuit bifurque à droite dans la rue des Salines. Ici, arrêtez-vous à l’observatoire des oiseaux sur le Ter Vell, cela en vaut la peine.

El Baix Ter

La plaine du Baix Ter est délimitée au nord par l’Alt Empordà et le massif du Montgrí, au sud par les premiers contreforts de Les Gavarres et les montagnes de Begur, à l’ouest par la Sierra de Valldevià et à l’est par la Méditerranée. La plaine a été formée par les sédiments alluviaux apportés par les fleuves Ter et Daró, ainsi que par divers ruisseaux. La zone a subi des transformations récents effectuées par l’homme, notamment le détournent du cours du fleuve, donc de son embouchure naturelle, ou l’asséchement d’une grande partie des terres inondées en vue de leur récupération à des fins agrícoles.

elbaixter

Distance partielle: 100 Distance totale: 1.100

Carrefour. Quittez la rue des Salines et prenez à gauche l’avenue de la Costa Brava.

Distance partielle: 680 Distance totale: 1.780

Carrefour. Au bout de l’avenue, tournez à gauche en direction de Torroella de Montgrí et sortez du centre de l’Estartit par l’avenue de la Platera.

Distance partielle: 200 Distance totale: 1.980

El Rec Vell. À cet endroit, les eaux du canal d’irrigation agricole se jettent dans la lagune du Ter Vell, à travers un système de marécages. Continuez le circuit en traversant le pont.

Distance partielle: 600 Distance totale: 2.580

Carrefour. Prenez à droite un chemin, qui est goudronné au début, en direction de Torroella. De cet endroit, vous verrez le château du Montgrí juste en face de vous.

Distance partielle: 450 Distance totale: 3.030

Carrefour. Continuez à droit sur le chemin principal.

Distance partielle: 500 Distance totale: 3.530

Carrefour. Tournez à droite en direction de Mas d’en Pi.

Distance partielle: 150 Distance totale: 3.680

Carrefour. Juste après l’entrée du mas, tournez à gauche en suivant les balises de cyclotourisme. Continuez en longeant le Rec Vell.

Distance partielle: 3.400 Distance totale: 7.080

Molí del Mig. Continuez à droite.

Distance partielle: 600 Distance totale: 7.680

Carrefour du chemin rural goudronné. Le circuit bifurque à gauche et revient vers la mer. Ceci étant, cela vaut peine de visiter le centre de Torroella de Montgrí.

Distance partielle: 3.700 Distance totale: 11.380

Le chemin n’est plus goudronné. Continuez tout droit.

Distance partielle: 1.400 Distance totale: 12.780

Carrefour. Vous montez sur la botte du Ter. Continuez en aval. En observant la végétation, vous verrez qu’elle est composée surtout de roselières, mais qu’il existe aussi une partie de la végétation typique de rives des cours d’eau: frênes, saules…

Distance partielle: 100 Distance totale: 12.880

Carrefour. Descendez la butte par le chemin qui part à votre gauche. D’ici, vous accédez à la Gola del Ter (350 m), un lieu où les eaux du Ter jettent dans la mer.

La Gola del Ter

Avant l’intervention de l’être humain sur le cours du fleuve, à l’époque médiévale, le Ter avait deux embouchures principales: l’une, à l’Escala, et l’autre, à l’Estartit, à l’endroit appelé Ter Vell. Après avoir été détourné et canalisé, le fleuve débouche, aujourd’hui, au lieu-dit La Gola. La canalisation du XIXe siècle, qui l’achemine presque en ligne droite du pont de Torroella à la mer, a permis la récupération des terres. La Gola n’a pas toujours la même forme ni exactement le même emplacement, car elle est modifiée par le propre fleuve en fonction de son débit et des matériaux apportés.

lagoladelterDistance partielle: 280 Distance totale: 13.160

Carrefour. Tournez à gauche. Là vous vous retrouverez dans la zone naturelle protégée de La Platera.

Distance partielle: 470 Distance totale: 13.630

Carrefour. Tournez à droite.

Distance partielle: 300 Distance totale: 13.930

Carrefour. Prenez à droite le chemin principal.

La Platera i el Ter Vell

Les espaces protégés de La Platera et le Ter Vell se trouvent dans une zone très urbanisée. Depuis qu’ils font partie du Plan d’espaces d’intérêt naturel (PEIN) Marécages du Baix Empordà, une importante campagne de récupération et de protection de cet environnement a été lancée dans plusieurs secteurs. Divers projets ont servi à réordonner les lagunes, à récupérer les bassins et les zones inondées, à éviter l’accès de la circulation routière et à développer un projet de récupération de l’aphanius d’Espagne (Lebias ibera), un petit poisson qui vit dans les lagunes littorales, comme le bassin du Fra Ramon.

LaPlateraielTervell

Distance partielle: 300 Distance totale: 14.230

Carrefour. À l’entrée d’une de vacances, continuez vers la droite.

Distance partielle: 300 Distance totale: 14.530

Carrefour. Continuez tout droit sur le chemin rural goudronné.

Distance partielle: 700 Distance totale: 15.230

Carrefour. Continuez tout droit. C’est là que vous aviez pris le chemin pour aller en direction de Torroella de Montgrí.

Distance partielle: 550 Distance totale: 15.780

Carrefour. Avant de traverser le pont du Rec Vell, éloignez-vous du parcours et prenez à droite un chemin goudronné qui longe l’espace naturel protégé de Ter Vel.

Distance partielle: 400 Distance totale: 16.180

Observatoire des oiseaux sur le Ter Vell. Arrêtez-vous et allez-y. D’ici, vous pourrez voir des canards col-vert (Anas Platyrhynchos) ou la foulque macroule (Fulica atra). Le circuit continue dans la même rue.

Distance partielle: 300 Distance totale: 16.480

Carrefour. Vous êtes dans le lotissement Els Griells. Tournez à gauche pour vous rendre à la plage de l’Estartit.

Distance partielle: 450 Distance totale: 16.930

L’Estartit. Carrefour de la rue des Salines et du parc de la Pineda. Reprenez le chemin emprunté à l’aller et remontez le front de mer (Passeig Marítim) jusqu’au point de départ.

Distance partielle: 1.000 Distance totale: 17.930

Vous arrivez à la fin parcours, juste devant l’Office de Tourisme de l’Estartit.

 

EL BAIX TER

La ruta nos permite recorrer la parte baja del río Ter, que a lo largo del tiempo ha generado espacios de gran valor ambiental, actualmente protegidos por las distintas administraciones. Circular en bicicleta por los espacios naturales de la Gola del Ter, la Platera o el Ter Vell nos dará una perspectiva de la vegetación litoral y la fauna propias de las zonas marítimo-terrestres.

Ficha técnica 

· Punto de partida y punto de llegada: Desde la Oficina de Turismo de l’Estartit, situada en el paseo Marítim.
· Kilometraje: 17km 930 m.
· Tiempo efectivo de marcha: 1 h 30 min.
· Tiempo total aproximado: 2 h 45 min.
· Esfuerzo/dificultad: bajo.
· Señalización: La ruta sigue básicamente la Red de Cicloturismo y, por lo tanto, nos encontraremos la señalización del pictograma de la bicicleta.

Ruta

Distancia parcial: 0 Distancia total: 0

L’Estartit. El punto de salida es la Oficina de Turismo, situada en el paseo Marítim. Así, accedemos al paseo y, dejando el mar a la izquierda, empezamos la ruta admirando la extensa playa de arena.

Distancia parcial: 1.000 Distancia total: 1.000

Parc de la Pineda. En este punto se acaba el paseo. La ruta gira a la derecha por la calle Salines. Aquí vale la pena pararse en el observatorio de aves sobre el Ter Vell.

El Baix Ter

La plana del Baix ter queda delimitada al norte por el Alt Empordà y el macizo del Montgrí, al sur por los pirineos contrafuertes de Les Gavarres y las montañas de Begur, al oeste por la sierra de Valldevià y al este por el Mediterráneo. La plana se ha formado por los sedimentos aluviales portados por los ríos Ter y Daró y por varios arroyos. La zona ha sufrido remodelaciones recientes del hombre, como el desvío del curso del río, por lo tanto, de su desembocadura natural o el desecamiento de gran parte de las tierras inundadas para ser utilizadas para el aprovechamiento agrícola.

Distancia parcial: 100 Distancia total: 1.100

Cruce. Dejamos la calle Salines y giramos a la izquierda por la avenida Costa Brava.

Distancia parcial: 680 Distancia total: 1.780

Cruce. Al final de la avenida, giramos a la izquierda en dirección Torroella de Montgrí y salimos del núcleo de l’Estartit por la avenida de la Platera.

Distancia parcial: 200 Distancia total: 1.980

El rec Vell (Acequia Vell). En este punto, la acequia agrícola desemboca sus aguas en la laguna del Ter Vell, a través de un sistema de ciénagas. Continuamos la ruta cruzando el puente.

Distancia parcial: 600 Distancia total: 2.580

Cruce. Giramos a la derecha por un camino que al principio es asfaltado en dirección a Torroella. Des de este punto, el castillo del Montgrí queda justo delante de nosotros.

Distancia parcial: 450 Distancia total: 3.030

Cruce. Continuamos por el camino principal de la derecha. .

Distancia parcial: 500 Distancia total: 3.530

Cruce. Giramos a la derecha en dirección al Mas d’en Pi.

Distancia parcial: 150 Distancia total: 3.680

Cruce. Justo pasada la entrada de la masía, giramos a la izquierda siguiendo las marcas de cicloturismo. Seguiremos paralelos al riego Vell.

Distancia parcial: 3.400 Distancia total: 7.080

Molino del Mig. Seguimos a la derecha.

Distancia parcial: 600 Distancia total: 7.680

Cruce con el camino rural asfaltado. La ruta gira a la izquierda y retrocede en dirección al mar.

Distancia parcial: 3.700 Distancia total: 11.380

El camino deja de ser asfaltado. Continuamos recto.

Distancia parcial: 1.400 Distancia total: 12.780

Cruce. Subimos a la mota del Ter. Continuamos río abajo. Podemos fijarnos en la vegetación, en la que, a pesar de estar dominada por cañaverales, aparece también parte de la vegetación propia de ribera: fresnos, sauces…

Distancia parcial: 100 Distancia total: 12.880

Cruce. Bajamos de la mota por el camino que sale a nuestra izquierda. Desde aquí, se accede a la Gola del Ter (350m), punto en el que el Ter desemboca sus aguas en el mar.

La Gola del Ter

Hasta que el hombre intervino en su curso en la época medieval, el río Ter desembocaba en dos brazos principales, uno en l’Escala y el otro en l’Estartit en el paraje llamado Ter Vell. Una vez desviado y canalizado, el río desemboca actualmente en el lugar llamado la Gola. La canalización del s. XIX, que lo condujo casi recto desde el puente de Torroella hasta el mar, permitió el aprovechamiento de tierras. La Gola ni siempre tiene la misma forma, ni se encuentra exactamente en el mismo sitio, ya que el mismo río, según su caudal y los materiales aportados, lo modifica.

Distancia parcial: 280 Distancia 13.160

Cruce. Giramos a la izquierda. En esta zona nos encontraremos en la zona natural protegida de la Platera.

Distancia parcial: 470 Distancia total: 13.630

Cruce. Giramos a la derecha.

La Platera i el Ter Vell

Los espacios protegidos de la Platera y el Ter Vell se encuentran en una zona muy urbanizada. Desde que pasaron a formar parte del PEIN Aiguamolls del Baix Empordà, se ha iniciado una importante campaña de recuperación y protección de este entorno desde diferentes ámbitos. Varios proyectos han servido para reordenar las lagunas, recuperar las charcas y zonas inundadas, evitar el acceso al tráfico rodado y desarrollar un proyecto de recuperación del fartet (Lebias ibera), un pequeño pez que vive en las lagunas litorales como la charca del Fra Ramon.

Distancia parcial: 300 Distancia total: 13.930

Cruce. Seguimos hacia la derecha por el camino principal.

Distancia parcial: 300 Distancia total: 14.230

Cruce. En la entrada de una casa de colonias, continuamos hacia la derecha.

Distancia parcial: 300 Distancia total: 14.530

Cruce. Seguimos rector por el camino rural asfaltado.

Distancia parcial: 700 Distancia total: 15.230

Cruce. Seguimos recto. En este punto es donde hemos cogido el camino para ir en dirección Torroella de Montgrí.

Distancia parcial: 550 Distancia total: 15.780

Cruce. Antes de cruzar el puente del riego Vell, nos desviamos del recorrido y giramos a la derecha por un camino asfaltado que transcurre paralelo al espacio natural protegido del Ter Vell.

Distancia parcial: 400 Distancia total: 16.180

Observatorio de aves sobre el Ter Vell. Nos paramos para acceder a él. Desde aquí podremos observar patos azulones (Anas platyrhynchos) o la foja (Fulica atra). La ruta continúa por la misma calle.

Distancia parcial: 300 Distancia total: 16.480

Cruce. Estamos en la urbanización Els Griells. Giramos a la izquierda y accedemos a la playa de l’Estartit.

Distancia parcial: 450 Distancia total: 16.930

L’Estartit. Cruce entre la calle Salines y el parque de la Pineda. Rehacemos el camino de ida y subimo0s por el paseo Marítim hasta el punto de inicio.

Distancia parcial: 1.000 Distancia total: 17.930

Llegamos al final del nuestro recorrido, justo delante de la Oficina de Turismo de l’Estartit.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s